KOSZYK

Produkty dodane do koszyka

KOSZYK JEST PUSTY

PRZECHOWALNIA

Zapisane produkty

PRZECHOWALNIA JEST PUSTA

Reklamacje

Reklamacje

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22; dalej jako „Kodeks cywilny”).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedającego za wady Towaru uregulowana jest w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 3. Zgodnie z treścią art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru na wolny od wad żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

 7. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy na adres siedziby Sprzedającego, tj. Bogdan Pokrywka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa Alfa-San Bogdan Pokrywka z siedzibą w Leżajsku przy ul. Żeromskiego 4, 37-300 Leżajsk. Celem zapewnienia sprawnej obsługi reklamacji prosimy o dołączenie dowodu zakupu do reklamowanego Towaru (paragon lub faktura VAT). Powyższy zapis stosuje się do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.

 9. Koszt wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 10. Jeżeli Klient jest Konsumentem i zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 11. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za wady, które nie istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta i które nie wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili (jeżeli Klientem jest Konsument a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta). Z tego względu, celem zagwarantowania sprawnej obsługi reklamacyjnej prosimy, aby przez odebraniem przesyłki z Towarem sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu, a w wypadku, gdy opakowanie Towaru nosi znamiona uszkodzenia – aby nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub listonosza sporządzić protokół szkody i skontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą e-mail.

 12. Zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy ruchomej zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady albo wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg powyższego terminu nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym. W tym również terminie Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady

 13. W celu zapewnienia sprawnej obsługi procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i załączenie do reklamowanego Towaru formularza reklamacyjnego (wzór formularza pobrany może zostać poprzez kliknięcie w link podany na dole niniejszego Regulaminu).

 14. W wypadku złożenia oświadczenia od umowy z uwagi na wady Towaru, na zasadach opisanych powyżej, w celu zapewnienia sprawnej obsługi procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i załączenie formularza odstąpienia (wzór formularza pobrany może zostać poprzez kliknięcie w link podany na dole niniejszego Regulaminu).

      FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO